“ผู้ให้บริการ” หรือ “BLISHTECH” หมายถึง บริษัท บลิชเทค จำกัด

“ผู้ใช้บริการ” หรือ “ผู้ใช้” หมายถึง ผู้ขอใช้บริการ , ผู้โฆษณา

“ข้อตกลง” หมายถึง ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม (หากมี) รวมทั้ง ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย BLISHTECH ตระหนักถึงการสร้างสังคมออนไลน์ที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ดังนั้นเราจึงจริงจังในการป้องกันปัญหาการโฆษณาหรือการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เราจึงจำเป็นต้องสร้างกฎ กติกา

ในการโฆษณาเพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบว่าเนื้อหาใดสามารถโฆษณาได้ และเนื้อหาใดไม่อนุญาตให้โฆษณา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ความรับผิดชอบในเนื้อหา

ผู้ใช้บริการรับทราบว่าผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในเนื้อหาใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้เผยแพร่แต่เพียงผู้เดียว

2. เนื้อหาที่ไม่อนุญาตให้โฆษณา

BLISHTECH ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการโฆษณา เผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม สร้างความเกลียดชัง ละเมิดต่อบุคลอื่น หรือผิดกฎหมาย ไม่ว่าเนื้อหานั้นจะเป็นข้อความ เสียง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือสัญลักษณ์อื่นใดที่สามารถสื่อให้เข้าใจได้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าใจมากยิ่งขึ้น BLISHTECH จึงขอยกตัวอย่างเนื้อหาที่ไม่อนุญาตให้โฆษณา เช่น

2.1 “เนื้อหาที่แสดงถึงความเกลียดชัง” คือ เนื้อหาที่โจมตีโดยตรงต่อลักษณะที่ได้รับการคุ้มครอง เช่น เชื้อชาติ สีผิว ถิ่นกำเนิด ศาสนา รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ส่วนบุคคล ความพิการ โรคร้ายแรง หรือเนื้อหาที่ลดทอนความเป็นมนุษย์ของบุคคลอื่น เป็นต้น

2.2 “การโฆษณาเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อความสงบหรือศีลธรรมอันดี” เช่น การโฆษณาที่เกี่ยวกับเพศ ลามกอนาจาร การค้ามนุษย์และเด็ก สิ่งเสพติด แอลกอฮอล์ ยาและอาหารเสริม อาวุธ การพนัน การหมิ่นประมาทผู้อื่น การดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื้อหาละเมิดรัฐธรรมนูญของไทย หรือเนื้อหาใดที่เป็นการขัดต่อประมวลกฎหมายอาญา หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 หรือฉบับปรับปรุงแก้ไข หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือฉบับปรับปรุงแก้ไข หรือกฎหมายใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

2.3 “การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา” เพื่อสร้างสังคมแห่งการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ BLISHTECH จึงมุ่งมั่นต่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น BLISHTECH จึงไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการโฆษณาเนื้อหาใด ที่เป็นการละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น กรณีผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดในข้อ 2. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญาแต่เพียงผู้เดียว

3. การระงับการโฆษณา

เพื่อสร้างสังคมออนไลน์ที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม หาก BLISHTECH ตรวจพบว่า ผู้ใช้บริการเผยแพร่เนื้อหาใดที่ฝ่าฝืนข้อตกลงในข้อ 2. BLISHTECH มีสิทธิระงับ หรือลบเนื้อหาที่ฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ และ BLISHTECH จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการจากการระงับหรือลบเนื้อหาดังกล่าวออกจากระบบ

4. เขตอำนาจศาล

เงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ข้อพิพาทใด ๆ อันเกิดจากเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ ให้ดำเนินคดี ณ ศาลในประเทศไทย

5. การเก็บข้อมูล

นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สมัครเข้ามาทางผู้ใช้บริการ ยินยอมให้ทาง BLISHTECH นำไปใช้เพื่อใช้ในการพัฒนา ทั่งนี้บริษัทได้เคยแจ้งว่าบริษัทอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทของ  BLISHTECH การแชร์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เช่น การป้องกันการกระทำหลอกลวงเกี่ยวกับการบริการ ในบรรดาบริษัทในกลุ่มบริษัทของ BLISHTECH ตั้งแต่ในเบื้องต้น และเพื่อให้ผู้ขอใช้บริการซึ่งได้เชื่อมโยงข้อมูลบัญชีของตนกับบริการต่างๆ ที่จัดให้โดยกลุ่มบริษัทเหล่านั้นแล้ว ไม่ต้องระบุข้อมูลซ้ำอีก เป็นต้น การใช้ข้อมูลที่มีการแชร์จะกระทำน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นและภายในขอบเขตความรับผิดชอบของบริษัทเท่านั้น เมื่อท่านใช้บริการของบริษัท บริษัทอาจขอรับและเก็บรักษาข้อมูลแสดงตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือบันทึกข้อมูลที่ได้มาโดยอัตโนมัติจากอุปกรณ์ของท่านบางรายการ เช่น ประเภทอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ เลขที่อยู่ไอพี ข้อมูลเบราว์เซอร์ รวมถึงประเภท และการตั้งค่าภาษา ตัวระบุเครื่อง ข้อมูลคุ๊กกี้ ตัวระบุโฆษณา หรือตัวระบุแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับบริษัทในการตรวจจับและป้องกันอย่างต่อเนื่องมิให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้ในลักษณะฉ้อฉล หรือในทางมิชอบ ตลอดจนเพื่อให้บริการที่ท่านสามารถกำหนดเองและมีประสิทธิภาพมากที่สุดกับอุปกรณ์ ของท่าน  นอกจากนี้ขอเรียนให้ทราบว่า ตัวระบุโฆษณาของบุคคลภายนอกอาจเชื่อมโยงกับบัญชีของท่านผ่านตัวระบุภายในของบริษัท

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ทั้งราคา เว็ปไซต์ ตำแหน่ง เป็นต้น